Sunday, 12 February 2012

song


A              E           Fm         Cm
晶晶 痕迹
D              A          D             E
的世界的重心 依然是你
Fm           E           Cm          Fm
年一年又一年逝尽在一
Bm7          A/C      D6          E
一永不改是不停的改
A          E                  Fm         Cm
不像从前的自己 你也有点不像你
D              A               D             E
在我眼中你的笑 依然的美
Fm            E          Cm          Fm
次只能往前走 一个方向顺时钟
Bm7       A/C        D6              E
知道要多久 所以要你懂

             A      E            Fm        Fm   
依然 就是唯一的退路
             D      E             A           A7  
依然珍惜 时时刻刻的幸福
             D      E              Cm      Fm
你每个呼吸 每个 每个表情
D          E                 Asus4A
到最后一定会依然爱     

依然 依然

我不像从前的自己 你也有点不像你
但在我眼中你的笑 依然的美
次只能往前走 一个方向顺时钟
不知道要多久 所以要你懂
我依然 就是唯一的退路
我依然珍惜 时时刻刻的幸福
你每个呼吸 每个 每个表情
到最后一定会依然


依然 依然

我依然 是命中注定
多年之后 任何人都无法代替
那些 是我 最美好
那些回依然无法忘 
我依然 就是唯一的退路
我依然珍惜 时时刻刻的幸福
你每个呼吸 每个 每个表情
到最后一定会依然
你每个呼吸 每个 每个表情
到永一定会依然

No comments:

Post a Comment